چگونه از خشک شدن و مسدود شدن کارتریج جوهر افشان جلوگیری کنیم