پرینت سه بعدی بازویی که زمان را بوسیله نور خورشید نمایش می دهد